Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby provozovatel blogu Tomáš Baránek (dále jako „Tomáš“) zpracovával vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování vašich osobních údajů

Tomáš bude vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s přihlášením odběru e-mailových newsletterů zvaných vtipně lifehackerlettery. Tomáš bude zpracovávat váš e‐mail, křestní jméno a příjmení.

Účel zpracování vašich osobních údajů

Tomáš bude vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání nejzajímavějších informací z oblasti lifehackingu, na které za poslední dobu přišel, a to včetně informací o publikování jeho nových extra hustých blogpostů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je váš souhlas a skutečnost, že vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu Tomášova upřímného marketingu. Osobní údaje jsou samozřejmě zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou vaše osobní údaje zpracovávány

Tomáš bude vaše osobní údaje zpracovávat, dokud souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně (!!) odvolat, a to prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je též součástí každého lifehackerletteru. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům bude mít přístup Tomáš a jeho kolegové, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a kteří budou dostatečně chránit vaše práva a vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou techničtí a marketingoví pomocníci. Tyto osoby budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje správce

Tomáše můžete kontaktovat na emailu: pan.baranek@gmail.com. Tomáš je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k vašim osobním údajům, ale pravděpodobně to dělat nebude.

Vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitku je nutné podat Tomášovi. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem e-mailového marketingu, Tomáš osobní údaje v tomto rozsahu dále zpracovávat nebude, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. :) Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce. Předchozí tři věty říkají zhruba totéž. Nicméně pokud osobní údaje Tomášovi neposkytnete, nebude vám moci posílat úžasné lifehackerlettery. Je však zcela na vašem uvážení, zda chcete tato sdělení odebírat, či nikoliv. Dobře si vše promyslete, tohle není legrace!